Kullanım Şartları

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 GEBİT

Unvanı: 

Adres: 

Telefon: 

Web adresi: https://gebitapp.com

E-posta: [email protected]

1.2 FİRMA

İşbu Koşullar kapsamı ile belirlenen şartlar dâhilinde Gebit Uygulamasını işletmesinde kullanan üye işletmeler

Unvanı: 

Adres: 

Telefon: 

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu Koşullarda;

GEBİT Uygulaması/Platformu: Madde 3’te tanımlı, fikri ve sınai hakları Gebit’e ait uygulamayı,

Koşullar: İşbu Gebit Kullanım Koşullarını,

Kullanıcı: Gebit Uygulamasıyla işletmeler tarafından belirlenen anket sorularına müşterilerin ulaşmasını sağlayan ve geri bildirim anlık olarak kendilerine bildirilmesini isteyen işletmeler,

Personel: İşletmeler bünyesinde hizmet sektöründe yer alan ve Gebit Uygulaması dahilinde Kullanıcılar nezdinde profil bilgileri paylaşılan değerlendirmelerine tabi o Firma çalışanlarını,

Ticari Koşullar: Gebit Uygulaması’nın kullanımına ilişkin olarak Firma ile Gebit arasında akdedilmiş bulunan işbu Koşullar’ın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindeki ticari koşulları, İfade eder.

MADDE 3: UYGULAMA TANIMI

Gebit Uygulaması akıllı telefonlar ve tabletler aracılığı ile android ve ios platformlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uygulamayı kullanan kullanıcılar; ürün veya hizmeti muhatap oldukları çalışanların ve işletmelerin performanslarını, aldıkları hizmetin kalitesini ve memnuniyet ölçülerini sorular doğrultusunda değerlendirirler. Uygulama kullanıcıları kendilerine yöneltilen soruları cevaplamak suretiyle uygulamayı kullanırlar ve bu cevaplar işletmeler nezdinde izlenebilirdir.

MADDE 4: KOŞULLAR’IN KONUSU

İşbu Koşullar’ın konusu; taraflar arasında yukarıda Madde 2 uyarınca içeriği belirlenmiş olan Gebit Uygulaması’nın kullanım esaslarının ve bu esaslar doğrultusunda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 5: KOŞULLAR’IN SÜRESİ

İşbu Koşullar Firma ile GEBİT arasında ticari koşulların imza edildiği tarih itibari ile yürürlüğe girecek olup bu tarihten itibaren …. ay süre ile hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Koşullar yukarıda belirlenen sürenin hitamında, aksi kararlaştırılmadığı halde kendiliğinden yenilenecek olup, yeni şartların oluşması halinde, bunlar Gebit tarafından belirlenerek firmaya yazı ile bildirilecektir.

MADDE 6: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Gebit’in Hak ve Yükümlülükleri

• Gebit, işbu Koşullar dâhilinde Firma tarafından kendisi ile paylaşılan ve anlaşmalı Firma çalışanlarına ait kişisel bilgileri hâlihazırdaki ve potansiyel kullanıcılara yönelik bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına haizdir. Gebit tarafından kişisel bilgilerin kullanımına ilişkin sair kurallar işbu koşulların eki niteliğindeki Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmiştir.

• Gebit, işbu koşulların konusunu oluşturan uygulama dâhilinde anlaşmalı firmadan hizmet alan Gebit kullanıcılarına firma hakkında ve firmanın iştigal konusu dahilin de sorular yöneltebilir, ilgili değerlendirmeleri platform nezdinde paylaşabilir. Kullanıcıların yukarıda bahsi geçen sorulara verdiği cevaplardan ve ilgili değerlendirmelerden dolayı Gebit sorumlu tutulamaz.

• Gebit, kullanıcıların Gebit Uygulaması kullanımına ve katılım oranlarına göre kullanıcılara ve kullanıcılar tarafından yapılan değerlendirme sonuçları neticesinde Firma bünyesinde bulunan personele, Gebit tarafından belirlenecek bir ödül sistemi dâhilinde ödüller dağıtılabilir. Gebit, ödül verilmesi konusunda herhangi bir vaat ya da taahhüt vermemekte, ödül şekli ve belirleme konusunda tek başına yetkili olmaktadır. Firma, Kullanıcılar ve/veya Personel bu konuda Gebit’ten hiçbir hak veya alacak talep edemez.

• Gebit, kullanıcıların Gebit Uygulaması kullanımına ve katılım oranlarına göre kullanıcılara ve kullanıcılar tarafından yapılan değerlendirme sonuçları neticesinde kullanıcılara, Gebit ve Firma tarafından belirlenecek bir ödül sistemi dâhilinde ödüller Firma tarafından dağıtılabilir. Gebit, ödül verilmesi konusunda herhangi bir vaat ya da taahhüt vermemektedir. Firma, Kullanıcılar ve/veya Personel bu konuda Gebit’ten hiçbir hak veya alacak talep edemez.

• Gebit, uygulama kapsamında sunduğu hizmet ile kendisine ait içerikler dışındaki içerikler açısından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahiptir. Firma bu kapsamda Gebit’in bahsi geçen içeriklere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Firma, kullanıcıların söz konusu içeriklere ilişkin taleplerini doğrudan kendisine yönelteceğini kabul etmektedir.

• Gebit, uygulama aracılığı ile sunulan hizmeti ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Firma’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Personel ve Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Gebit, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Firma, Gebit’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Gebit tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Gebit tarafından yapılabilir. Gebit tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Firma tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar, tamamen firmaya aittir.

• Gebit, Gebit Uygulaması üzerinden, Firma’nın web sitesine, uygulamasına ve/veya diğer içeriklerine ‘bağlantı’ verebilir. Söz konusu bağlantı sadece referans kolaylığı nedeniyle Gebit tarafından sağlanmış olabileceği gibi Firma tarafından da sağlanmış olabilir. Gebit’in yukarıda bahsedildiği üzere Firma web siteleri, uygulamaları ve/veya içeriklerine Gebit Uygulaması üzerinden bağlantı vermesi, söz konusu web siteleri, uygulamalar ve bunların içeriklerine yönelik herhangi türde bir beyan ve/veya garanti niteliğini taşımamaktadır. GEBİT Uygulaması üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen Firma siteleri ve/veya uygulamaları tarafından sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkındaki sorumluluk bütünüyle ilgili Firma’ya aittir, Gebit’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

• Firma, Gebit’in sözü geçen istatistiki değerlendirmeleri neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar ve bunların paylaşılmasından dolayı Gebit’e yönelik hiçbir hak ve talebi olmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen şekilde Gebit tarafından Kullanıcılar’a ve uygulama üzerinden Gebit’e sağlanan her türlü bilgi ve bunlara bağlı haklar, müşteri bilgileri ve e-mailler da dahil olmak üzere Gebit’e aittir.

• Gebit Uygulama kapsamındaki Hizmet ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Gebit’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

• GEBİT, uygulama aracılığı ile sağlanan hizmetler kapsamında; Firma ile Kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir itilaf ve/veya uyuşmazlıktan sorumlu tutulamaz, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

• Firma’nın, Gebit Uygulama’sı aracılığı ile ortaya çıkan neticeleri çalışanlarının performans değerlendirmelerine konu etmesi ve buna dayanarak iş akitleri ve çalışma koşullarında değişikliğe gitmesi halinde, çalışanlar ile Firma arasında vukuu bulabilecek ihtilaflarda, Gebit’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Firma, bu hallerde Gebit’e yöneltilebilecek her türlü itiraz, şikâyet ve davayı tek başına bertaraf etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda Gebit, Firma’ya işbu Koşullar aracılığı ile personelin rıza ve icazetinin alınmasını tavsiye etmektedir.

• Gebit uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın uygulamanın kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Gebit, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

6.2. Firma’nın Hak ve Yükümlülükleri

• Firma, işbu Koşullar’ın imza tarihi itibariyle bünyesindeki çalışanlarına Gebit Platformu’nu tanıtmak ve onları Gebit Uygulaması’na yönlendirmek ile yükümlü olacaktır. Firma, bünyesindeki Personel değişikliklerini Gebit’e bildirecek ve yeni gelen Personel’e Gebit Platformu hakkında gerekli bilgileri verecektir.

• Firma, bünyesinde çalışan Personel hakkında yapılan oylama ve değerlendirmeleri mail ortamından ve yönetim panelinden takip edebilecektir. Gerek bünyesindeki Personel ve gerekse Firma hakkında yapılan yorum ve/veya değerlendirme neticelerinden ve bunların her türlü sosyal mecrada paylaşılmasından dolayı oluşabilecek olumsuzluklardan Gebit sorumlu tutulamaz, Firma değerlendirmeyi ve/veya paylaşımı gerçekleştiren Kullanıcılar’ın kişisel bilgilerini Gebit’ten talep edemez.

• Firma, işbu Koşullar’ın tarafı haline geldikten sonra, GEBİT Platformu’nun daha geniş kitlelerce benimsenmesi, uygulamanın tanıtımı ve özellikle kendi bünyesinde Gebit uygulamasının kullanıldığını müşteri ve çalışanlarına tanıtabilmek için gayret gösterecektir. Firma, Gebit tarafından gerekli görülmesi halinde ve Firma ile Gebit’in üzerinde mutabık kaldıkları şekilde; Gebit Uygulaması’nı tanıtır; sticker, pano afiş v.s gibi görsel araçları, herkesin kolayca görebileceği bir konumda mağazasında ve varsa ürünlerinde sergiler.

• Firma, tüzel kişi sıfatı ile Kullanıcı olarak kayıt yaptıramaz. Aksi takdirde Gebit, Firma’nın Kullanıcı sıfatı ile Gebit Uygulamasını kullanıp kullanmadığına bakmaksızın söz konusu geçersiz üyeliği derhal sonlandırma hakkını haizdir.

• Firma, hiçbir şekilde, Koşullar kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

• Firma, uygulama üzerinden sunulan hizmet ve içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısı tarafından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Gebit’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

• Firma, hiçbir şekilde ve nedenle Gebit Platformu’nu veya Platform kapsamındaki içerikleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde uygulama üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma hakkına sahip değildir. Firma, virüs, otomatik iptal programları (cancelbots), Truva Atı (Trojan Horse), zararlı kod, internet paketi araştırıcısı (flood ping), servis dışı bırakma (denial-of-service) atakları, paket veya IP sahteciliği (spoofing), sahte yönlendirme veya elektronik posta adresi bilgileri veya benzer yöntemler ya da teknoloji kullanımı dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı olmaksızın uygulamaya sair şekillerde müdahalede bulunmayacaktır. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bununla beraber Firma, Gebit ve Gebit uygulaması ile rekabet edecek şekilde bir platform, uygulama, web sitesi ve/veya hizmet geliştiremez.

• Firma, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların Gebit Uygulaması aracılığıyla paylaşılamayacağını, bu gibi bir durumun varlığı halinde ise Gebit’in hiçbir kusuru ve sorumluluğu olmadığını ve bu tip her türlü içeriğin Gebit tarafından derhal yayından kaldırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7: KONTROL DEĞİŞİKLİĞİ

Tarafların hisse yapısının ve/veya hissedarların kısmen ya da külliyen değişmesi ve/veya yönetim kontrolünün herhangi bir şekilde el değiştirmesi halinde, işbu Koşullar geçerliliğini tüm hükümleriyle birlikte aynen koruyacaktır. Tarafların halefleri; işbu Koşullar ile seleflerinin edinmiş olduğu tüm hak ve yükümlülükleri aynen kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 8: KOŞULLAR’IN TADİLİ

Gebit dilediği zamanda işbu Koşullar’da tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahip olup bu değişiklikler Firma’ya bildirilmesi ile birlikte geçerlilik kazanacaktır. Ticari Koşullar’da ki her türlü değişiklik ise tarafların yazılı mutabakatına tabi olacaktır.

MADDE 9: MÜCBİR SEBEP

Koşullar’ın imzalandığı tarihte var olmayan ve/veya ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin veya her ikisinin de Koşullar ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ve/veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, iş bu Koşullar kapsamında mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza v.b.) olarak kabul edilir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak e-mail yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. İşbu mücbir sebep hali 15 (on beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak tazminatsız ve herhangi bir cezai yaptırım öngörülmeksizin fesih hakkı doğar.

MADDE 10: KOŞULLAR’IN FESHİ ve CEZAİ ŞART

İşbu Koşullar’dan tek taraflı ya da sözlü olarak feragat edilemez, tarafların bu hususta yazılı olarak karşılıklı anlaşmaları gerekmektedir.

Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, diğer taraf yapacağı yazılı bildirim ile sözleşme yükümlüklerin ifasını talep edebileceği gibi, süresinden önce Koşullar’ı tek taraflı olarak feshedebilir. Koşullar’ı haklı nedenlerle tek taraflı olarak fesheden taraf; uğradığı zararların tazmin edilmesini karşı taraftan isteyebilir. Şöyle ki; haklı bir sebep olmaksızın Koşullar’ı fesheden taraf, diğer tarafın zararlarını ödemekle yükümlüdür. Yukarıda açıklanan genel fesih kuralının dışında, Firma iştigal konusuna dair ruhsatını kaybederse Gebit işbu Koşullar ile beraber Firma ile arasındaki sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir; bu halde Firmanın Gebit uygulamasına erişimi derhal sona erdirilir, firmayla ilgili tüm içerik uygulamadan silinir ve Firma bununla ilgili talepte bulunamaz.

Bunun yanı sıra Firma, işbu Koşullar uyarınca haklı bir neden olmaksızın Koşullar’ı tek taraflı olarak feshederse, ya da Gebit Firma’nın sözleşmeye aykırılıkları nedeniyle haklı nedenle işbu sözleşmeyi sonlandırırsa, Firma, cezai şart olarak işbu sözleşmenin eki mahiyetindeki Ticari Koşullarda belirlenmiş olan … aylık sözleşme bedeli ile yine aynı Ticari Koşullarda belirtilmiş olan sistem kurulum bedelini Gebit’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

MADDE 11: FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

11.1: Fiyatlandırma

İşbu sözleşmenin süresi boyunca seçilen ……….. paket içeriğince ….. TL ( ) olarak tutarı belirlenmiştir. Paketlerin içerikleri Ek-1’de mevcuttur.

11.2: Ödeme

Sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içinde ödeme nakit olarak Gebit Uygulamasının aşağıda ki banka adresine gönderilir.

Banka bilgisi:

MADDE 12: TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar, herhangi bir adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, Ticari Koşullar’da belirtilen adresleri geçerli tebligat adresi olarak kabul edilir.

MADDE 13: UYGULANACAK HUKUK ve UYUŞMAZLIK HALİ

İşbu Koşullar Türk Hukuku’na tabidir. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, aslen işbu Koşullar ve eklerine dayanılmakla birlikte, işbu Koşullar’dan doğabilecek uyuşmazlıkların taraflar arasında sulh yoluyla halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Hemen şimdi Twitter Destek ekibimizle iletişime geçip, tüm sorunlarınızı bize iletebilirsiniz.

TWİTTER DESTEK